Flaga
  1. Start
  2. O Nas
  3. Pododdziały
  4. SSMB - Strzelec
  5. Dokumenty
  6. Galeria
  7. Rekrutacja
  8. Kontakt

O Nas


Związek Strzelecki „Strzelec” O.S.W.
Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz
w latach 1991 – 2015
Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno - Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz powstała w roku 1991, dzięki pierwszemu dowódcy Januszowi Szczerkowskiemu, byłemu żołnierzowi Armii Krajowej, członkowi Szarych Szeregów i przedwojennemu harcerzowi, który dowiedziawszy się o aktywowaniu przedwojennego „Strzelca” postanowił utworzyć Sądecki oddział tej Organizacji. Na początku Jednostka składała się z 2 strzelców, którzy po powrocie ze swojego pierwszego Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, pełni zapału chcieli dorównać strzelcom z innych Jednostek. Dzięki zdeterminowaniu dowódcy po miesiącu istnienia Jednostka liczyła już 40 członków, a dwa miesiące później ku zdziwieniu, a jednocześnie uciesze dowódcy i członków liczyła ok. 100 osób.
Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz swój pierwszy sukces odniosła w roku 1992 podczas obozu zimowego w Wałczu wygrywając zawody użyteczno – bojowe. Po krótkim czasie została uznana za jedną z najlepszych Jednostek Strzeleckich, co potwierdził następny ogromny sukces, a mianowicie dyplom Ministra Obrony Narodowej zdobyty na zawodach wewnątrz organizacyjnych w Wałczu.
Najgorszy okres Jednostka przeżywała w roku 1995. Piątego grudnia zmarł dowódca nowosądeckiej Jednostki Janusz Szczerkowski. Znacznie zmalał potencjał i zapał do pracy członków „Strzelca”. Zdali sobie oni jednak sprawę, że należy się zmobilizować, wziąć w garść i nadal kontynuować to, czemu swe serce oddał dowódca, gdyż dzięki niemu „Strzelec” w Nowym Sączu rósł w siłę. Następcą dowódcy została jego żona, Gabriela Wil - Szczerkowska. Komenda Główna zdecydowanie poparła ten wybór, co sprawiło, że była ona jedyną kobietą w Polsce zajmującą stanowisko dowódcze w Związku Strzeleckim.
W roku 1999 po powrocie większości kadry z zasadniczej służby wojskowej, praca w Oddziale nabrała nowego tempa. Zaczęto nabory w szkołach, coraz większa liczba młodych sądeczan wyrażała chęć wstąpienia w szeregi „Strzelca”, wyremontowano bazę szkoleniową w Porębie Małej, gdzie znajdowała się świetlica i magazyn. Praca strzelców była widoczna również poprzez sukcesy odnoszone w różnego typu zawodach i marszobiegach.

W 2001 roku z inicjatywy dwóch nowo przyjętych do nowosądeckiego „Strzelca” członków zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej z Niskowej postanowiono utworzyć w tamtejszej miejscowości pododdział. Powstał on na podstawie regulaminu organizacyjnego Związku Strzeleckiego mówiącego, że na terenie danego powiatu może istnieć tylko jedna Jednostka Strzelecka posiadająca dowolną ilość podległych jej pododdziałów. Po krótkim czasie zebrała się grupa strzelców, tworzących pluton. W dużej mierze szkolenie ułatwiała pomoc ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej z Niskowej, która użyczyła swojej nowej remizy do prowadzenia zajęć. Kolejno ofiarowali Organizacji swoją starą remizę, w której powstał magazyn, świetlica i sypialnia. W sierpniu 2001 roku w nowej remizie zostały zorganizowane obchody dziesięciolecia istnienia Jednostki Strzeleckiej 2006, na której strzelcy złożyli uroczystą przysięgę. Odbył się również pokaz walki wręcz, pokaz antyterrorystyczny, pokaz Państwowej Straży Pożarnej, wystąpił zespół folklorystyczny oraz odbyły się konkursy dla dzieci i strzelanie z broni pneumatycznej. Pododdział Niskowa prowadził swą działalność przez 2 lata. Do jego rozpadu doprowadziły problemy zdrowotne dowódcy pododdziału. Strzelcy musieli dojeżdżać na zbiórki do Nowego Sącza. Wielu z nich zrezygnowało przede wszystkim z powodu braku czasu.

Również w 2001 roku strzelcy brali czynny udział w akcji przeciwpowodziowej. Dowiedziawszy się o powodzi dzięki rozgłośniom radiowym dowództwo Jednostki Strzeleckiej 2006 natychmiastowo podjęło decyzję o uruchomieniu planu alarmowego i zebraniu jak największej liczby chętnych strzelców do pomocy mieszkańcom i władzom Nowego Sącza. W tym samym dniu w bazie uzbierał się 30 osobowy pluton zwarty i gotowy do pracy. Pompowali wodę z piwnic, napełniali worki z piaskiem, umacniali wały, usuwali szkody spowodowane przez żywioł, najbardziej potrzebującym ludziom odciętym od świata dostarczali czystą wodę, żywność i odzież. Strzelcy pracowali ramie w ramię m.in. ze Strażą Graniczną oraz Strażą Pożarną. Nieśli pomoc przez 3 dni 24 godziny na dobę, na zmianę odpoczywając w bazie.

Już w pierwszych godzinach niesienia pomocy młodzież zyskała sympatię, a jednocześnie podziw ludzi, którzy tę pomoc otrzymali. Wykazali się ogromnym zaangażowaniem i pokazali, że jest jeszcze garstka młodzieży w dzisiejszych czasach, która potrafi bezinteresownie poświęcić swój czas dla innych.

Dokładnie rok później podobny kataklizm nawiedził Muszynę. W wyniku ulewnych opadów i gwałtownych burz doszło do osuwisk błotno kamienistych, lawin błotnych i podtopień. Władze Nowego Sącza pamiętając zaangażowanie strzelców z poprzedniego roku poprosiły dowództwo o wsparcie. Plan alarmowy został zorganizowany dużo szybciej niż ostatnio. W bazie był gotowy do wyjazdu 40 osobowy pluton, po czym z powodu nieufności burmistrza gminy Muszyna wyjazd został odwołany. Mimo to dowództwo zdecydowało się wysłać kilkanaścioro strzelców, aby Ci sprawdzili sytuację i przekazali meldunki do bazy. Gdy burmistrz Muszyny zobaczył zaangażowanie w prace grupy umundurowanej młodzieży, której jednak można zaufać, nakazał zakwaterowanie jej w jednej z miejskich szkół. Dwa dni później dotarła reszta grupy gotowej do pomocy. Tym sposobem „Strzelec” był równie liczebną grupą jak wojsko i dwukrotnie jak Straż Graniczna, które razem współpracowały w usuwaniu skutków kataklizmu.

Strzelcy brali udział w akcji 8 dni. Praca trwała od świtu do zmroku. Mimo ciężkiej pracy nikt nie narzekał, ponieważ wszyscy byli tam dobrowolnie w przeciwieństwie, do np. żołnierzy, którzy zostali do tego zadania odgórnie wyznaczeni.

Po powrocie strzelców do Nowego Sącza zaczęło przychodzić pocztą wiele podziękowań ze strony mieszkańców za udzieloną pomoc. Mimo początkowej niechęci doceniono pracę Organizacji, co zaowocowało powołaniem w Muszynie pododdziału Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno - Wychowawczej. Ustalono, że miejscem spotkań strzelców będzie Zespół Szkół na Złockiem. Nabór prowadziła grupa werbunkowa z Nowego Sącza i Urząd Gminy w Muszynie. Na pierwszą zbiórkę przyszło ok. 80 chętnych. Zaczęto szkolenie podstawowe, zorganizowano pierwszy obóz zimowy, w którym wzięła udział 25 osobowa grupa. Nie lada wydarzeniem był dzień uroczystego złożenia przysięgi strzeleckiej przez strzelców pododdziału. Obecni byli na nim rodzice, rodziny i znajomi strzelców. Pododdział w Muszynie istniał 4 lata i zakończył swą działalność z powodu braku dorosłych osób z tego terenu do społecznej, czyli nie odpłatnej pracy z młodzieżą.

Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz aktualnie liczy około 200 strzelców. Struktura organizacyjna Jednostki opiera się głównie na klasach przysposobienia wojskowego (PW) z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu. Klasy PW istnieją od roku 2005. Pierwsza klasa PW przechodzi etap szkolenia unitarno – podstawowego, druga klasa etap szkolenia specjalistycznego, a klasa trzecia etap zaliczeń. Oprócz klas PW w strukturze organizacyjnej Jednostki funkcjonuje 1 kompania. Skupia on strzelców nie będących uczniami klasy PW, ale należących do Jednostki. Aktualnie liczy ona około 60 strzelców. 1 kompania szkoli się trybem odmiennym, podobnym do tego, jakim szkoliła się Jednostka przed rokiem 2005. Najlepsi strzelcy z klas PW jak i z 1 kompanii są powoływani do plutonu rozpoznawczego (tzw. „ROZPOZNANIE”). Zwiadowcy plutonu rozpoznawczego szkolą się w swoich macierzystych plutonach, a dodatkowo przechodzą szkolenie w „ROZPOZNANIU”. Istnienie klas PW wpłynęło pozytywnie na usystematyzowanie i ujednolicenie systemu szkolenia Jednostki.

Strzelcy, którzy zakończyli naukę w klasie PW, a wyrażają chęć dalszego działania i pozostania w strukturach Jednostki i Związku piszą wniosek do dowództwa Jednostki o pozostawienie w służbie. Po pozytywnym rozpatrzeniu nadal czynnie uczestniczą w przedsięwzięciach szkoleniowych i uroczystościach. Mogą zostać skreśleni z listy członków na wniosek własny lub przez dowództwo za długoterminowy brak zaangażowania.

Jednostka odnosi znaczne sukcesy w licznych zawodach organizowanych zarówno na szczeblu lokalnym, wojewódzkim jak i krajowym. Ogromnym sukcesem był tytuł mistrza Polski w I ogólnopolskim przeglądzie musztry klas mundurowych. Ogólnopolski przegląd musztry klas mundurowych składa się z dwóch części: obowiązkowej oraz dowolnej. W części obowiązkowej reprezentacja pokazuje wybrane elementy musztry z Regulaminu Musztry Sił Zbrojnych RP, natomiast w części dowolnej prezentuje pokaz musztry paradnej w dowolnym układzie. I przegląd ogólnopolski odbył się w Nowym Sączu. Po zaciekłej rywalizacji najlepsza okazała się jednak reprezentacja Jednostki (klasy mundurowej) z Nowego Sącza pozostawiając w pokonanym polu zespół z Gdyni i Dęblina. Ogromy sukces sądecka reprezentacja zawdzięcza dowódcy JS 2006 Nowy Sącz i jednocześnie swojemu opiekunowi bryg. ZS Sławomirowi Szczerkowskiemu, który pracował z zespołem i przygotowywał go przez ponad pół roku.

W roku 2011 Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz świętowała 20 – lecie swojego istnienia. Przy tej okazji Prezydent Miasta Nowego Sącza wręczył dowódcy Jednostki sztandar. Wręczenie odbyło się podczas uroczystej zbiórki na rynku. Podczas uroczystości obecny był Komendant Główny ZS „STRZELEC” OSW, przedstawiciele Okręgów Strzeleckich oraz Jednostek Strzeleckich, jak również Wojskowej Komendy Uzupełnień z Nowego Sącza, władz samorządowych oraz wielu zaproszonych gości. Wyróżnionych zostało wielu zasłużonych dla Jednostki i Związku strzelców. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości zaproszeni goście udali się do Przysietnicy, gdzie odbyła się część nieoficjalna …

W lutym każdego roku w Sandomierzu odbywa się „Marsz Puławiaków”. Jest to marsz ku czci powstańców styczniowych 1863 roku. Aktywny udział w tym przedsięwzięciu corocznie biorą udział strzelcy z Nowego Sącza. W czasie trwania marszu oraz tuż po nim odbywają się konkursy z wiedzy o powstaniu styczniowym. Reprezentanci Jednostki osiągają w nich wysokie lokaty.

Za trzykrotny udział w marszu strzelec zdobywa odznakę pamiątkową „Marszu Puławiaków”.

W minionych latach dokonał się znaczący postęp w procesie szkolenia. Jednostka zakupiła znaczą ilość sprzętu, która podniosła poziom szkolenia i w znaczący sposób go unowocześniła. Został zakupiony symulator strzelań z broni strzeleckiej. Tzw „laserowa strzelnica” dzięki temu, że jest rozkładana w pomieszczeniu, umożliwia prowadzenie szkolenia ogniowego w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych na zewnątrz. Pozwala też na kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków zanim strzelec otrzyma broń pneumatyczną, a później broń bojową, co w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo podczas późniejszych strzelań z wykorzystaniem ostrej amunicji. „Laserowa strzelnica” jest doskonałym trenażerem, a także świetną rozrywką.

„Cyklop” to urządzenie do nauki celowania. Strzelcy z jego pomocą uczą się i doskonalą zasady prawidłowego zgrywania przyrządów celowniczych, co pozytywnie wpływa na osiągane przez nich wyniki w czasie strzelań na trenażerze oraz z broni pneumatycznej i bojowej.

Do celów szkoleniowych i treningowych wykorzystywana jest broń gumowana oraz broń bojowa dekowana (tzn pozbawiona cech bojowych).

Jednostka zakupiła też znaczne ilości kamizelek taktycznych oraz otrzymała sporo hełmów, co w połączeniu z posiadaną bronią pozwala prowadzić szkolenie taktyczne na wysokim (realistycznym) poziomie.

W latach 2005 – 2006 Jednostka swoje szkolenia prowadziła głownie w paśmie Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim w oparciu o schroniska górskie na Wierchomli, Hali Łabowskiej oraz Cyrli. W latach 2007 – 2008 w celu urozmaicenia szkolenia zajęcia odbywały się głównie w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim w oparciu o schronisko na Przehybie. Od roku 2009 głównym rejonem działalności Jednostki stało się pasmo Małych Pienin oraz schronisko górskie „Pod Durbaszką”.


JEDNOSTKA STRZELECKA 2006 NOWY SĄCZ (BATALION STRZELCÓW)
Dowódca JS


Z – CA DOW. JS DS. SZKOLENIA

Z – CA DOW. JS DS. LOGISTYKI

ZESPÓŁ DS. ADMINISTARCJI, INFORMACJI I PROMOCJI (JS)


Wydział Administracji (JS)

Wydział Informacji i Promocji (JS)
1.Kompania Dowodzenia

2. Kompania Desantowo–Szturmowa 3. Kompania Medyczna SPON
GORS (Górski Oddział Rozpoznawczo - Spadochronowy)
Pluton Dowodzenia (Kadrowy) 1. Pluton (I PW) 1. Pluton (I Med.)
Pluton Rozpoznawczy 2. Pluton (II PW) 2. Pluton (II Med.)
Pluton Wsparcia (doraźnie Logistyczny) 3. Pluton (III PW) 3. Pluton (III Med.)


Emblematy
Patronat nad Związkiem Strzeleckim „Strzelec” pełni Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny Wojska Polskiego, wszyscy członkowie mogą chodzić w mundurach wzoru US 93. Mówi o tym „Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części”. Strzelcy nabywają mundury poprzez zakup własny, lub w zależności od możliwości swojej Jednostki dostają mundur do użytkowania, na czas przynależności do Organizacji.

Poszczególne Jednostki Strzeleckie z całego kraju posiadają swoje własne oznaczenia zwane emblematami. Różnią się one od siebie kolorem oraz symbolami, w zależności od położenia Jednostki na terenie kraju. Są umieszczone na lewym rękawie bluzy od munduru, na wysokości ramienia. Istnieją również emblematy poszczególnych plutonów, jeżeli jednostka takież posiada. Wszystkie oznaczenia są podzielone na dwa typy: wyjściowy, galowy – w oryginalnych kolorach i polowy – w kolorach maskujących.Jednostka Strzelecka 2006 posiada emblemat przedstawiający lecącego orła. Orzeł jest godłem Polski, ptakiem górskim wytrzymałym na trudy i przeciwności losu, i takimi właśnie „orłami” chcą być strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2006.

Galowy emblemat J.S. 2006 Nowy Sącz


Galowy emblemat J.S. 2006 Nowy Sącz


Ptak w szponach trzyma kwiat szarotki, odznakę rozpoznawczą jednostek górskich. Poprzez szarotkę nawiązuje do I Pułku Strzelców Podhalańskich. W tle emblematu widać góry, ponieważ Jednostka Strzelecka 2006 prowadzi szkolenie i działa na terenach górskich (Beskid Sadecki, Małe Pieniny). Emblemat jednostki ma kolor bordowy symbolizujący krew i poświecenie.

Obowiązującym regulaminowo nakryciem głowy jest beret. Kolor beretu jest oznaką
przynależności do danego pododdziału w Jednostce, np.:
GORS – beret koloru bordowego;
Pluton rozpoznawczy – beret koloru granatowego
Pozostali strzelcy – beret koloru zielonego

Pluton rozpoznawczy JS 2006 posiada swój własny emblemat. Nosi się go na prawym rękawie bluzy munduru. Przedstawia on wilka na skale, który symbolizuje cechy, jakie powinien posiadać zwiadowca – być czujny, niezauważalny i wytrzymały, oraz góry, ponieważ pluton ten jest przeznaczony do działań w górach. Emblemat jest na podkładzie czarnym, który symbolizuje skryte działania i noc.

Galowy emblemat Plutonu Rozpoznawczego


Emblemat plutonu rozpoznawczego JS 2006

Inny emblemat posiada GORS, czyli Górski Oddział Rozpoznawczo - Spadochronowy. Członkowie otrzymują go wraz z ukończeniem ciężkiej, 72- godzinnej selekcji z najlepszym wynikiem lub są żołnierzami wojsk powietrzno – desantowych i desantowo – szturmowych. Jednocześnie przysługuje im beret koloru bordowego. Emblemat GORS - u przedstawia spadochron symbolizujący działania powietrzno – desantowe, pikującego orła oznaczającego szturmowy charakter oddziału, oraz wieniec dębowo – laurowy symbolizujący dumę i wiarę w zwycięstwo. Emblemat jest na podkładzie bordowym.

Galowy emblemat Górskiego Oddziału Rozpoznawczo – Spadochronowego


Emblemat Górskiego Oddziału Rozpoznawczo – Spadochronowego JS 2006


Polowy emblemat Górskiego Oddziału Rozpoznawczo – Spadochronowego


Emblemat Górskiego Oddziału Rozpoznawczo – Spadochronowego JS 2006

Kolejnym oznaczeniem jest tzw. ”łuczek strzelecki”. On również występuję w odmianie polowej jak i galowej i umieszcza sie go na lewym rękawie nad emblematem jednostki.

Łuczek strzelecki


Łuczek strzelecki JS 2006
Łuczek strzelecki JS 2006

Odznakę spadochronową, tzw. „gape” mogą nosić strzelcy posiadającą strzelecka
odznakę spadochronową oraz osoby, które zdobyły taka odznakę w wojsku.Odznaka spadochronowa


Odznaka spadochronowa JS 2006

Poleć artykuł:


KOMENTARZE
LOSOWE ZDJĘCIA
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

X NWZD - bryg. Sławomir Szczerkowski nowym Komendantem Głównym ZS "Strzelec" O.S.W

Targi Szkół Średnich - 28.02.17

Zbiórka - Pluton Orląt - 11.03.17

NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA - 07.12.16

POLECAMY
GALERIA
WYDARZENIA
  • Brak wydarzeń w najbliższym czasie
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

72 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.16


Zajęcia dwudniowe - Pluton Wsparcia 1. Kompania Dowodzenia (23/24.04.16)


Inauguracja Pododdziału naszej Jednostki w Krynicy Zdrój - 27.01.17


ZOBACZ TAKŻE

www.js2006nowysacz.pl

Odpowiedzialny za portal jest Sekcja Informatyki i Telekomunikacji Komendy Głównej ZS. OSW "STRZELEC"
Kontkakt : x4n20k@gmail.com

O Portalu | Redakcja | Media | Cookies | Kontakt | Regulamin

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015

Organizacja Społeczno - Wychowawcza

Projekt i wykonanie: Kacper Ślaga